Auto login
Pamatuj si mne
Neukládat nic
registrace domény
webmail

webmail netprostor

home
změny

změnit heslo MySQLzměnit heslo FTP změnit heslo WEB rozhranízměnit heslo statistiky změnit heslo e-mail účtu

přihlášení

přihlášenízapomenuté heslodo MySQLdo FTPdo statistik

všeobecné podmínky

kontakty
ceníky

ceník registrace domén ceník prodloužení domén

moje menu

přihlašovací údajemoje faktury

nápověda

nápověda

vaše IP
54.165.57.161

Všeobecné obchodní podmínky společnosti NETPROSTOR s.r.o.

NETPROSTOR s.r.o.

IČ: 06817050 DIČ: CZ06817050

se sídlem Korejská 280/22, 702 00 Ostrava

Provozovatel není zodpovědný za obsah stránek klientů.

Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem k okamžitému zrušení účtu klienta bez nároku na vráceni platby !!!!

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP" ) jsou vytvořeny v souladu s §273 zák. č. 513/1991 Sb. a jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi :

NETPROSTOR s.r.o.

Korejská 280/22, 702 00 Ostrava

IČ: 06817050

DIČ: CZ06817050

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2601378999/2010

dále jen "provozovatel"

a

Klientem

dále jen "klient"

1.2 Klient je fyzická nebo právnická osoba, které společnost NETPROSTOR s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky prostřednictvím registrace přes internet a přečtením a odsouhlasením VOP.

1.3 Klient i provozovatel se zavazují plnit tyto VOP jako by tyto podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2. DŮLEŽITÉ USTANOVENÍ

2.1 Klient bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o některých službách informační společnosti") odpovědnost za obsah informací ukládaných klientem v souvislosti s poskytnutými službami.

2.2 Klient bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za protiprávní jednání klienta v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám a obchodních firem .

2.3 Klient nesmí uživatelský účet a služby užívat způsobem, kterým by omezoval ostatní klienty a provozovatele samotného.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A PRAVIDLA

3.1. Předmětem smlouvy je poskytování vybrané služby klientovi na základě objednávky prostřednictvím Internetu. Provozovatel se zavazuje poskytovat tyto služby klientovi dle platného ceníku.

3.2. Nabízíme free webhosting ** a/nebo pronájem virtuálních serverů. Rovněž nabízíme hosting na doménách třetího řádu netprostor.cz a wsite.cz a/nebo Vám zaregistrujeme Vaší doménu **

** DŮLEŽITÁ PRAVIDLA POSKYTNUTÍ FREE WEBHOSTINGU

Na serveru je zakázáno publikovat materiály pornografického nebo erotického charakteru. To je hrubé porušení VOP a s okamžitou platností bude poskytování free webhostingu zrušeno bez náhrady škody.

Stránky uživatelů na tomto serveru, v rámci hostování NETPROSTOR.CZ jsou umístěny bezplatně. Mohou zde být jak osobní stránky, tak firemní prezentace do velikosti max. 1000MB (1GB)

Obsah stránek a uložené soubory musí být v souladu s právním řádem České republiky (dále jen "ČR" ) a nesmí ho v žádném případě porušovat.

Dále nesmí být překladištěm nelegálního software (např. warez weby). Toto platí i pro nelegální MP3 soubory. Pokud se tak stane, stránky budou bez dalšího varování zablokovány na dobu neurčitou.

Na stránkách se nesmí zobrazovat žádné cizí reklamní bannery ani jiné reklamy, výjimku tvoří reklamy provozovatele.

Pokud nedojde do 30 dnů k vytvoření webové prezentace, systém zaregistrovaného uživatele smaže. Na stránkách není dovoleno používat přesměrování na jiné servery.

Provozovatel serveru nedává žádnou záruku za provoz této služby a její dostupnost.

Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za obsah uveřejňovaných stránek. Tuto odpovědnost nese vždy autor nebo klient/registrátor stránek.

Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na zrušení stránek a smazání souborů, které by porušovaly právní řád ČR , poškozovaly provozovatele nebo jiné osoby a byly v rozporu s tímto řádem.

Informace získané při registraci klienta jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. **

** Tato povinnost provozovatele zaniká porušováním autorských práv a/nebo platných zákonů ČR a osobní údaje budou poskytnuty organizacím bojujícím proti této činnosti, např. Policie ČR.

Úspěšnou registrací potvrzujete souhlas s dodržováním výše popsaných pravidel k poskytnutí free webhostingu.

Po registraci je NUTNE provést aktivaci uživatelského účtu. (bez aktivace není žádná doména funkční) Informace o aktivaci jsou automaticky odesílány na e-mail vložený při registraci.

** Pro registraci domény .CZ je NUTNÉ provést nebo dát souhlas s pravidly doménových jmen v ccTLD.cz :

** Registrace domén provádí akreditovaný registrátor INTERNET CZ.

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA REGISTRACE DOMÉNOVÝCH JMEN v ccTLD .cz

ccTLD .cz – country code Top Level Domain (doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména)

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě registrace doménových jmen v ccTLD.cz je obsah Smlouvy určen také Pravidly, které je nutné si přečíst a souhlasit s nimi, popř. dát provozovateli písemný souhlas ( emailem, faxem, poštou ) ke zpracování doménových jmen v ccTLD .cz vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, sídlem IČ: 67985726, se kterými se klient nejdříve seznámil. Klient dává souhlas s tím, že případné spory ohledně doménového jména v národní doméně ccTLD .cz mezi klientem a třetí osobou, která napadá doménové jméno či jeho registraci, budou řešeny v souladu s Pravidly pro alternativní řešení sporů vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem IČ: 67985726, se kterými se klient seznámil před registrací.

Klient svým souhlasem zmocňuje provozovatele k vyslovení souhlasu s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, sídlem IČ: 67985726

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POPLATKY

Klient se zavazuje plnit řádně platební podmínky vůči provozovateli dle aktuálního ceníku v den registrace.

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2601378999/2010

IBAN: CZ4720100000002601378999

BIC: FIOBCZPP

Platba bude prováděna v CZK měně na číslo účtu: 2601378999/2010 pod variabilním symbolem, který bude přidělen při uzavření smlouvy.

Ceny, které nejsou uvedeny ve smlouvě se řídí aktuálním ceníkem provozovatele

Poplatky za poskytování hostingu na doménách třetího řádu netprostor.cz, wsite.cz se platí předem a to v intervalech 12 měsíců, není-li dohodnuto smluvně jinak a řídí se dle aktuálního ceníku provozovatele.

Klient se zavazuje za/platit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu, který určí provozovatel. Nejpozději však do konce fakturačního měsíce. Pokud nebudou poskytované služby uhrazeny, provozovatel může poskytování služby pozastavit bez nároku na ušlý zisk.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit sazby pro tuto smlouvu, avšak takovéto změny sazeb budou klientovi předem písemně oznámeny.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ VZTAHY

V souvislosti s novým nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás prosíme o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

5.1 Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Klient nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických/právnických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny u provozovatele. Klient je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které provozovateli poskytl nejpozději do deseti (10) pracovních dní.

5.3 Klient prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné, a z jeho strany se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány po dobu 10 let od poslední realizované objednávky. V případě odvolání Vašeho souhlasu budou všechny Vaše osobní údaje ihned vymazány. Daňové doklady se dle zákona 235/2004 Sb. § 35 o dani z přidané hodnoty uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetím osobám. **

** Tato povinnost provozovatele zaniká porušováním autorských práv a/nebo platných zákonů ČR a osobní údaje budou poskytnuty organizacím bojujícím proti této činnosti, např. Policie ČR

5.4 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo, avšak není to pravidlem za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.5 V případě, že by se klient domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5.5.1. Požádat provozovatele o vysvětlení a o náhradu škody (pokud prokazatelně vznikne)

5.5.2. Požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.6 Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl klient v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu. Klient odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.

6. COOKIE

6.1 V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost cookie.

6.2 Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.

6.3 Pokud má váš prohlížeč použití cookie povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookie. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) podporují správu cookie. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití.

6.4 Cookie používáme například k informaci o počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace služeb, k uchování informací o vašem nastavení a preferencích, k výběru relevantních reklam.

6.5 Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookie jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systém Sklik (společnosti Seznam.cz, a.s.). Získaná anonymní data může tato společnost použít pro cílení reklamy a vylepšování svých produktů.

7. PRÁVA SMLUVNÍCH STRAN, POVINNOSTI, SANKCE

7.1 Klient je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

7.2 Klient se zavazuje přečtením VOP využívat veškeré služby poskytované provozovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR a/nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je přísně zakázán.

7.3 Pornografický materiál, erotické služby, a/nebo odkaz na stránky s takovým obsahem je nutné konzultovat s provozovatelem zda jej může klient uveřejnit na svých stránkách. Pokud dá provozovatel souhlas ke zveřejnění, je nezbytně nutné zabezpečit přístup k danému tématu pod heslem! Bez předchozí konzultace a povolení poskytovatele je zakázáno takový obsah na servery poskytovatele umísťovat a to bude bráno jako porušení VOP a tím zablokování účtu.

7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo prohlížet, posuzovat, hodnotit, filtrovat, upravovat, odmítat nebo odstraňovat jakýkoliv nevhodný obsah v rozporu se zákonem.

7.5 Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje klienta jen tehdy, bude-li to nezbytně nutné pro dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, aby byla chráněna práva provozovatele.

8. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Klient plně zodpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů poskytovateli, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů od uvedené změny. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi klientem a provozovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka, kterou má uvedenu při registraci. Zákazník plně nese následky toho, že adresa na kterou mu budou provozovatelem posílány důležité informace již není aktuální a používána.

8.2 Komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a tím klient bere na vědomí že existuje možnost kdy přenášené informace může získat třetí osoba použitím určitých aplikací k tomu určených a ty mohou být napadeny a/nebo ztraceny a získat tím přístup k informacím klienta, jež nejsou veřejně přístupné. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetí osoby ke koncovému zařízení klienta a jeho údajům.

8.3 Klient bere na vědomí, že kontrola, údržba a oprava datové sítě může v určitých případech vést ke ztrátě dat klienta i přes to, že daná data jsou pravidelně zálohována. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

9. REKLAMACE A ODSTRANĚNÍ PORUCH

9.1 Klient je povinen oznámit provozovateli omezení nebo přerušení poskytovaných služeb nebo jiné závady na straně provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

9.2 Provozovatel se zavazuje vůči klientovi odstranit závady znemožňující využívat objednané služby na své straně do 48 hodin od doručení oznámení provozovateli, není-li nijak jinak vážně omezen.**

** - provozovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledků jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů - např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.

9.3 Náklady na opravu nese provozovatel s výjimkou, kdy závadu prokazatelně způsobil klient, poté se řeší náklady na opravu dle aktuálního ceníku a klient je povinen danou částku zaplatit.

9.4 Pokud se klient domnívá, že poskytované služby neodpovídají daným podmínkám za které si zaplatil, je klient povinen to oznámit provozovateli písemně nebo e-mailem a to bez zbytečného odkladu a tím provést nápravu ze strany provozovatele vůči klientovi.

9.5 Reklamaci vyřídí provozovatel v přiměřené době a reklamace nemá vliv na výši splatnosti pravidelných splátek, není-li písemně dohodnuto jinak o náhradě škody za odstavení služeb.

10. TRVÁNÍ, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2 Smlouva může být z/měněna na základě žádosti klienta v souladu s aktuální nabídkou služeb provozovatele.

10.3 V případě že provozovatel zjistí nepřiměřené užití poskytovaných služeb, zasáhne nejprve pozastavením služeb dokud klient nepodá vysvětlení s návrhem nápravy. Pokud se klient neozve do čtrnácti (14) kalendářních dnů od pozastavení služeb, bude klientovi automaticky zrušen účet a tím klientovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za službu .

10.4 Klient i provozovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být klientem podána nejdříve po uplynutí tří (3) kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a musí být provozovateli doručena písemně dopisem a/nebo e-mailem.

10.5 Výpovědní lhůta činí dva (2) kalendářní měsíce a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

10.6 Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení VOP klientem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním odstoupení provozovatele na elektronickou adresu klienta uvedenou při registraci.

10.7 Po dobu plynutí výpovědní lhůty je provozovatel oprávněn účtovat klientovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb provozovatele a klient je povinen takové poplatky řádně platit.

10.8 Zánik smlouvy nemá vliv na nárok provozovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané a využívané služby klienta.

10.9 Klient nesmí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele převést práva a povinnosti vyplývající klientovi ze smlouvy na třetí osobu.

11. POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ SMLOUVY

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit a/nebo dočasně pozastavit poskytování služeb klientovi pokud porušuje VOP za těchto podmínek:

11.1 Pozastavení služby při neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě .

11.2 Pokud obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele a/nebo nabádá k poškozování ostatních uživatelů provozovatele.

11.3 Pokud se klient dopouští neustále stejných prohřešků , např. opožděné platby, porušování platných zákonů ČR, úmyslného šíření pomluvy, atp.

11.4 Pokud stránky obsahují WAREZ anebo odkazují na jiná fóra s nelegální činnosti a tím jsou v rozporu se zákony ČR.

11.5 Pokud stránky zasahují do autorských práv a tím nabádají k trestné činnosti , např. neoprávněné zpřístupňování počítačových programů ( včetně počítačových her, filmů, hudby ) a programů modifikující počítačové programy a hry ( tzv. cracky) apod.

11.6 Pokud klient vědomě šíří počítačové viry , programy zachycující hesla atp. z námi poskytovaných služeb.

11.7 Pokud stránky nabádají k urážení a nenávisti etnických skupin, náboženství a/nebo omezování lidských práv a svobod člověka.

12. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

12.1 Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu klienta.

12.2 V případě, že by se klient domníval, že provozovatel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat provozovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně uvede vše do pořádku.

12.3 Klient musí dle platných zákonů ČR zveřejnit na své web stránce např. v sekci KONTAKT svou identitu, tzn. obchodní jméno, jednatele, adresu, ceny zboží a služeb (včetně DPH), náklady na dodání, údaje o platbě, dodávce, poskytnutí, existenci práva a podmínky za kterých je možno odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva se řídí zákony ČR a veškeré spory mezi smluvními stranami náleží výhradně soudní pravomoci soudů v ČR.

13.2 V souladu s ustanovením §262 odst.1 obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.

13.3 Uzavřením nové smlouvy, ve které jsou dohodnuty nové podmínky poskytování dosavadních služeb, zaniká smlouva stará.

13.4 Smlouva mezi provozovatelem a klientem o poskytování služeb je vedena v elektronické podobě a nesmí byt přístupná třetí straně.

13.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost dne 1.2.2018

KONTAKT

NETPROSTOR s.r.o., Korejská 280/22, 702 00 Ostrava

email

V Ostravě dne 1.2.2018

   © 2021 NETPROSTOR s.r.o. Web hosting company. All rights reserved.